Distanční vzdělávání žáků 7. třídy 

Termín: 2. 12. 2021 – 8. 12. 2021

Aplikace: Zoom

Rozvrh hodin vychází z rozvrhu prezenční výuky. Jsou vynechány předměty výchovného charakteru, praktické činnosti a seminář z Aj.

Kompletní rozvrh 7. třídy naleznete zde.

Žáci či jejich zástupci si mohou vyzvednout obědy ve školní jídelně výdejním okénkem v čase 11:00 – 11:45 za dodržení protiepidemických opatření (ochrana úst, rozestupy). V případě, že žáci nebudou mít o obědy zájem, musí si je odhlásit u vedoucí školní jídelny (např. na telefonním čísle 606 353 577).

Formulář pro ošetřovné naleznete zde.


Testování ve školách od 6. 12. 2021 do odvolání

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021, Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Předpokládá se, že testování bude probíhat do 28. 2. 2022.  Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Výjimky z testování jsou stejné jako v předchozích termínech.

Kompletní text mimořádného opatření MZd naleznete zde.

Jaký je postup v případě pozitivního výsledku testu ve škole? 

 1. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti   
 2. Nezletilé dítě nebo žák– škola kontaktuje zákonného zástupce. Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe;   
 3. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.  
 4. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty.  
 5. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.  
 6. Děti a žáci, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovaným dítětem nebo žákem automaticky neopouštějí školu v přírodě/adaptační kurz, ale i v tomto případě provede místní šetření místně příslušná KHS, která rozhodne o následném postupu

Informace převzaty z webu MŠMT – odkaz naleznete zde.


Testování ve školách 22. 11. a 29. 11. 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po 2.dávce očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V případě pozitivního nebo nejednoznačného (tenká druhá čárka) AG testu žáka umístíme v izolační místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce pro jeho vyzvednutí. Třídy se to nijak netýká, do karantény podle  současných pravidel nejde. 

Pozitivní žáky následně musíme hlásit krajské hygienické stanici.

Kompletní text informací pro školy naleznete zde.


Informace k provozu školy od 1. 11. 2021

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 následující nadále platí, že:

 • děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.

Platí také, že osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. o tato výjimka se uplatní i u neočkovaných pedagogů.

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 1. 11. 2021 (ZDE) následující:

 •  z povinnosti dokládat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) jsou nově vyjmuty plošně děti ve věku do 12 let. To týká se to všech aktivit a služeb, které upravuje toto mimořádné opatření.
 • nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny (v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, proběhne kontrola nejpozději před poskytnutím služby). Pro zjednodušení doporučujeme pro cizí strávníky zprovoznit výdejové okénko. V takovém případě není nutno OTN kontrolovat
 • doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů.

Kompletní znění Informací pro školy naleznete zde.


Informace k provozu školy od 13. 9. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
 • Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.

V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování.

Kompletní znění Informací pro školy naleznete zde.


Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Vstup do školy pro všechny žáky od 7:40 hod., po příchodu do školy budou žákům dezinfikovány ruce.

Každá osoba  je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty,  a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením.

 • Doporučuje se omezit pohyb cizích osob ve škole.
 • Odborné učebny budou využívány pouze v nejnutnější míře.
 • Bude minimalizován kontakt mezi žáky různých tříd, a to i o přestávkách.
 • Bude prováděno časté intenzivní větrání učeben.

Informace k testování

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září s výjimkou 1. třídy (zde proběhne 1. test 2. září), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Žáci 1. třídy nosí 1. září ochranný prostředek pouze ve společných prostorech školy. V případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků).

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně: 

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
 • převlékají se s odstupem od ostatních osob
 • nesmí použít sprchy
 • nesmí zpívat
 • používají určené hygienické zařízení
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů
 • musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

 Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Testování bude probíhat antigenními testy tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Proces samoodběru:

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
 • Během testování je vhodné zajistit větrání.

Základní stanovená hygienická a protiepidemická pravidla

 • Platí zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění.
 • Povinnost nosit roušku či respirátor se ve škole řídí aktuálními pokyny nadřízených státních orgánů a institucí. Není-li tato povinnost nařízena, je nošení roušky či respirátoru na vlastním uvážení každého.
 • Zákonní zástupci žáků a další osoby přicházející do školy vstupují do budov školy pouze v nejnutnějších případech. Žáci vstupují a opouštějí budovy při začátku/konci vyučování či školní družiny zpravidla sami.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy, školky a do školní jídelny si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Prostředky k dezinfekci rukou jsou k dispozici u vstupů do budovy školy, školky, v každé učebně, tělocvičně, jídelně, oddělení ŠD, kabinetech a WC.
 • Žáci minimalizují kontakty se svými spolužáky během přestávek. Všichni dbají o dodržování rozestupů.
 • Každý žák udržuje svěřenou šatní skříňku v čistotě a dbá o dodržování pořádku ve třídě, na WC a ve všech prostorách, ve kterých se pohybuje.
 • Veškeré kroužky a aktivity jsou organizovány především v rámci jednoho ročníku.
 • Ve školní jídelně vydávají zaměstnanci každému strávníkovi společně s obědem také tác, příbor a nápoj.
 • Při nenadálé nevolnosti se žák obrátí na jakéhokoli zaměstnance školy, který bude postupovat dle vydaných pokynů.

Kompletní znění Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 naleznete zde.