Informace k provozu školy od 13. 9. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
 • Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.

V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování.

Kompletní znění Informací pro školy naleznete zde.


Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Vstup do školy pro všechny žáky od 7:40 hod., po příchodu do školy budou žákům dezinfikovány ruce.

Každá osoba  je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty,  a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením.

 • Doporučuje se omezit pohyb cizích osob ve škole.
 • Odborné učebny budou využívány pouze v nejnutnější míře.
 • Bude minimalizován kontakt mezi žáky různých tříd, a to i o přestávkách.
 • Bude prováděno časté intenzivní větrání učeben.

Informace k testování

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září s výjimkou 1. třídy (zde proběhne 1. test 2. září), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Žáci 1. třídy nosí 1. září ochranný prostředek pouze ve společných prostorech školy. V případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků).

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně: 

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
 • převlékají se s odstupem od ostatních osob
 • nesmí použít sprchy
 • nesmí zpívat
 • používají určené hygienické zařízení
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů
 • musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

 Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Testování bude probíhat antigenními testy tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Proces samoodběru:

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
 • Během testování je vhodné zajistit větrání.

Základní stanovená hygienická a protiepidemická pravidla

 • Platí zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění.
 • Povinnost nosit roušku či respirátor se ve škole řídí aktuálními pokyny nadřízených státních orgánů a institucí. Není-li tato povinnost nařízena, je nošení roušky či respirátoru na vlastním uvážení každého.
 • Zákonní zástupci žáků a další osoby přicházející do školy vstupují do budov školy pouze v nejnutnějších případech. Žáci vstupují a opouštějí budovy při začátku/konci vyučování či školní družiny zpravidla sami.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy, školky a do školní jídelny si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Prostředky k dezinfekci rukou jsou k dispozici u vstupů do budovy školy, školky, v každé učebně, tělocvičně, jídelně, oddělení ŠD, kabinetech a WC.
 • Žáci minimalizují kontakty se svými spolužáky během přestávek. Všichni dbají o dodržování rozestupů.
 • Každý žák udržuje svěřenou šatní skříňku v čistotě a dbá o dodržování pořádku ve třídě, na WC a ve všech prostorách, ve kterých se pohybuje.
 • Veškeré kroužky a aktivity jsou organizovány především v rámci jednoho ročníku.
 • Ve školní jídelně vydávají zaměstnanci každému strávníkovi společně s obědem také tác, příbor a nápoj.
 • Při nenadálé nevolnosti se žák obrátí na jakéhokoli zaměstnance školy, který bude postupovat dle vydaných pokynů.

Kompletní znění Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 naleznete zde.