ZÁPIS dětí do  pro školní rok 2022/2023 2. kolo

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do MŠ pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Zápis proběhne 7. 6. 2022 v budově mateřské školy.

Čas zápisu: 9:00 – 13:00

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

Informace k přílohám naleznete níže.


Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 se bude konat 10. 5. 2022 od 8:00 do 16:00.

Přineste s sebou rodný list dítěte, doložení dokladu o očkování a občanský průkaz zákonného zástupce.

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte 
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Přesto Vás žádáme o rozšiřující zprávu o zdravotním stavu dítěte (viz příloha Vyjádření lékaře níže).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

 

Žádost o přijetí do MŠ naleznete zde.

Vyjádření lékaře (doložení dokladu o očkování) naleznete zde.

Kritéria přijetí do MŠ naleznete zde

Leták k zápisu do MŠ naleznete zde