Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2024/2025 najdete zde.


Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 se bude konat 14. 5. 2024 od 8:00 do 16:00 hod.

Přineste s sebou rodný list dítěte, doložení dokladu o očkování (Vyjádření lékaře) a občanský průkaz zákonného zástupce.

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte 
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Přesto Vás žádáme o rozšiřující zprávu o zdravotním stavu dítěte (viz příloha Vyjádření lékaře níže).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

 

Žádost o přijetí do MŠ naleznete zde.

Vyjádření lékaře (doložení dokladu o očkování) naleznete zde.

Kritéria přijetí do MŠ naleznete zde

Leták k zápisu do MŠ naleznete zde.