Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.


Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v týdnu od 2. do 16. 5. 2021

Zápis proběhne dvěma způsoby, z nichž si zákonní zástupci vyberou pouze jeden z nich:

  1. distanční způsob bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců.

Tiskopis žádosti naleznete pod odkazem níže nebo si jej po telefonické domluvě (518 357 253 – ZŠ, 518 357 256 – MŠ) můžete osobně vyzvednout ve škole nebo ve školce.

Žádost k zápisu vyplňte a s potvrzením lékaře o očkování dítěte a kopií rodného listu pošlete v uvedeném termínu jedním z níže uvedených způsobů:

a) datovou schránkou na adresu školy uwamffa

b) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu zsmikulcice@seznam.cz

c) poštou na adresu Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace, č. p. 555, 696 19 Mikulčice

d) osobním podáním do schránky u vchodu do základní školy.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

  1. individuální konzultací mezi dítětem, jeho zákonným zástupcem a vyučující mateřské školy v budově mateřské školy. Budou dodržena všechna platná hygienická opatřen (respirátory, rozestupy, dezinfekce rukou apod.). Termín konzultace si zákonný zástupce dohodne telefonicky (tel. 732 470 599) v termínu od 3. 5. do 7. 5. 2021 mezi 8:00 – 16:00 hod. Konzultace budou probíhat od 10. 5. do 12. 5. 2021 v čase 15:00 – 18:00 hod ve čtvrthodinových intervalech, aby nedocházelo ke koncentraci osob v prostorách školy.

Žádost k zápisu bude předána osobně. V případě zhoršení epidemiologické situace bude tento způsob nahrazen distančním způsobem.

Přineste s sebou rodný list dítěte, doložení dokladu o očkování a občanský průkaz zákonného zástupce.

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte 
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Přesto Vás žádáme o rozšiřující zprávu o zdravotním stavu dítěte (viz příloha Vyjádření lékaře níže).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

 

Žádost o přijetí do MŠ naleznete zde.

Vyjádření lékaře (doložení dokladu o očkování) naleznete zde.

Kritéria přijetí do MŠ naleznete zde.

Leták k zápisu do MŠ naleznete zde