Program “ZAČÍT SPOLU”

v mezinárodním označení “Step by step”

d5d9b6bf775ed3a007511ea8a7de0808

„Každá cesta někde začíná a my máme svou cestu a víme, kam vede, vede k dítěti.“

Vzdělávací program pro předškolní výchovu s názvem „Začít spolu“ byl vypracován v USA týmem odborníků Georgetownské univerzity pro potřeby nových evropských demokraciích střední a východní Evropy. Je založen na humanistických a demokratických principech, a jeho tvůrci neopomněli na bohaté evropské tradice. V současné době jej realizují učitelé v 29 zemích světa.  V České republice se tento alternativní program začal realizovat od roku 1994. Roku 1996 se rozšířil do základních škol.

Základní principy programu „Začít spolu“

  • Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Učíme děti řídit vlastní učení a přebírat zodpovědnost za vlastní práci. Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek, proto poskytujeme dítěti rozmanité zdroje učení a podnětné prostředí.
  • Orientujeme se na dítě – nabízíme dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem a zájmům. Podporujeme jejich individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci. Důležitá je pozitivní atmosféra a radost z učení.
  • Nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností. Zohledňujeme potřeby nadprůměrně nadaných dětí, ale i dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, vývojovými poruchami apod. Jsme v pravém slova smyslu inkluzivní.
  • Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení. Děti vedeme k respektu k ostatním a také umění oceňovat práci druhých.
  • Rodiče jsou vítanými partnery školy, kteří se aktivně podílejí na chodu školy.

V naší mateřské škole realizujeme tento program od školního roku 2014/2015. Začali jsme v jedné třídě a od školního roku 2015/2016 i v dalších dvou třídách. Program nám přináší podporu v naší práci. Pracujeme systematicky, režim dne má svůj řád, což dětem dodává pocit bezpečí a jistoty. Při práci v centrech aktivit (CA) rozvíjejí všechny typy inteligencí podle Gardnerovy teorie inteligencí, učí se svou práci plánovat, spolupracovat, práci dokončit, mají prostor pro svou fantazii a zároveň se učí zodpovědnosti za své věci i pořádek v CA. Program má výborně vypracovanou metodu pro hodnocení předškolních dětí, která klade důraz na sociální a osobnostní rozvoj, vedle vývoje poznávacího, a také na hodnocení herních schopností.

Více informací najdete na http://zacitspolu.eu