Po celý školní rok je v provozu školní knihovna.

Knihovnice:   Mgr. Jitka Al Farová

Seznam knih

Naučná a odborná literatura

Beletrie

 

Řád školní knihovny

  1. Školní knihovna je umístěna v kmenové třídě a na chodbě ve II. poschodí školy.
  2. Seznam knih je dostupný na webových stránkách školy.
  3. Knihy z žákovské knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci školy.
  4. Žáci můžou navštívit knihovnu kdykoliv po domluvě s paní učitelkou Doležalovou.
  5. Knihy se půjčují na dobu jednoho měsíce, a to současně nejvýše dva knižní tituly. Jen ve výjimečných případech může knihovník tuto dobu prodloužit nebo zkrátit. Vypůjčené knihy si žáci nesmějí vyměňovat mezi sebou a nesmějí je půjčovat cizím osobám.
  6. Knihy jsou vlastnictvím školy, proto je žák povinen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně. Nesmějí se poškozovat vpisováním a podtrháváním, ohýbáním rohů nebo rozlamováním ve hřbetě, ale ani jiným způsobem. Nečtou si při jídle a při čtení se musí dbát na čistotu rukou.
  7. Každou knihu si žák prohlédne a zjištěné poškození ihned ohlásí, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený dokument hradit. Ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku musí nahradit. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit žákovi poskytování všech služeb.
  8. V místnostech knihovny je nutno dodržovat pořádek, čistotu a klid.
  9. Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo porušuje schválně výpůjční řád.
  10. Přístup ke knihám uloženým ve školní knihovně není dovolen v nepřítomnosti knihovnice. Výpůjční řád je trvale vyvěšen v knihovně a každý nový uživatel se s ním musí seznámit.