Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.


ZÁPIS k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoveno období od 12. 4. 2021 do 25. 4. 2021.

Zápis proběhne dvěma způsoby, z nichž si zákonní zástupci vyberou pouze jeden z nich:

  1. distanční způsob bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců.

Tiskopis žádosti naleznete pod odkazem níže nebo si jej po telefonické domluvě (518 357 253) můžete osobně vyzvednout ve škole.

Žádost k zápisu vyplňte a s kopií rodného listu dítěte pošlete v uvedeném termínu jedním z níže uvedených způsobů:

a) datovou schránkou na adresu školy uwamffa

b) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu zsmikulcice@seznam.cz

c) poštou na adresu Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace, č. p. 555, 696 19 Mikulčice

d) osobním podáním do schránky u vchodu do základní školy.

Po zpracování žádosti bude zákonným zástupcům e-mailem (který uvedou v žádosti) či datovou schránkou oznámeno přidělení registračního čísla dítěte. Seznam přijatých žáků bude pod těmito čísly zveřejněn nejpozději do 30 dní od podání žádosti a bude vyvěšen na vstupních dveřích budovy základní školy a na školním webu. Nepřijatým žákům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce (pěstoun, poručník, …), je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat.

  1. individuální konzultací mezi dítětem, jeho zákonným zástupcem a vyučující budoucí 1. třídy Mgr. Danou Bohunskou v budově školy. Budou dodržena všechna platná hygienická opatření (respirátory, rozestupy, dezinfekce rukou apod.). Termín konzultace bude dohodnut telefonicky nebo e-mailem se zákonným zástupcem do 9. 4. 2021. Konzultace budou probíhat od 12. 4. do 16. 4. 2021 v čase 13:00 – 17:00 hod v půlhodinových intervalech, aby nedocházelo ke koncentraci osob v prostorách školy.

Žádost k zápisu bude předána osobně. V případě zhoršení epidemiologické situace bude tento způsob nahrazen distančním způsobem.

Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Žádost o přijetí ke vzdělávání naleznete zde.

Kritéria pro přijímání žáků naleznete zde.

Časté dotazy k zápisu naleznete zde.

Odklad povinné školní docházky:

V případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odklad je třeba požádat v termínu zápisu. Žádost se podává písemně a musí být doložena

  • doporučením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • doporučením odborného lékaře (stačí doporučení lékaře pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad naleznete zde.


 

Školní zralost a odklad školní docházky

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do 1.třídy?

SEBEOBSLUHA – umět se samostatně obléknout, najíst lžící i příborem, být si jistý v zvládání základní hygieny (WC, smrkání), samostatnost v řešení problémů (poradím si nebo si řeknu o pomoc)

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ ZRALOST – odloučení od rodičů a zapojení se do kolektivu; navazovat kontakt s dětmi i dospělými (tykání, vykání, oslovení, pozdravení); zvládání zátěže, neúspěchu; umět odložit uspokojení přání („ale já chci“); dělat činnosti, které dělat „musí“, i když se mu do nich právě nechce – činnosti s celou třídou, přizpůsobení se ostatním;

POZORNOST – soustředit se na pokyny učitele, zvládnout vyrušení a vrátit se k činnosti, vydržet se soustředit na činnost (i tu, která nebaví; cca 15 minut)

ŘEČ – jednak správná výslovnost všech hlásek, jednak slovní zásoba, obratnost vyjadřování, vyprávění, pojmy – a také sociální komunikace (umět si říct o pomoc, požádat)

DÍLČÍ DOVEDNOSTI (psycho-motorické, rozumové, příp. vědomosti)

– motorika – hrubá, jemná a grafomotorika – tj.  celková obratnost, obratnost ruky, uvolnění ruky, kreslení, obkreslování

– řeč a myšlení – jednak správná výslovnost, jednak chápání pojmů, vyprávění příběhu…

– sluchové vnímání – rozlišování podobných zvuků a slov, paměť, analýza a syntéza – hledání hlásek ve slovech, rozklad slov na hlásky…, vnímání a reprodukce rytmu a melodie řeči – důležité pro čtení, ale zejména pro správné psaní

– zrakové vnímání – zrakové rozlišování, analýza a syntéza, paměť – významné pro čtení i psaní – zapamatování správných tvarů písmen, rozlišování podobných písmen

– prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase – velmi důležitá pro správné osvojení písmen, ale i orientaci v učebnici, textu…

– početní představy – oblast matematiky, nestačí se jen naučit počítat, ale je třeba pochopit pojmy více/méně/stejně, první/poslední, větší/menší, geometrické tvary…

 

Co je důvodem pro odklad?

Mezi nejčastější důvody pro odklad patří nesamostatnostvýrazná neobratnostpřecitlivělost a impulzivita (paličatost a vzdorovitost), výrazná nesoustředěnost (přílišná hravost, neklid), izolovanost (dítě nenavazuje kontakt s učitelkou a ani s vrstevníky, případné navázání kontaktu jde jen ztěžka), nápadné odlišnosti v tělesném a zdravotním stavu (vysoká nemocnost) nebo oslabení smyslových a psychických funkci (smyslové vady, nižší úroveň rozumových schopností).

Více informací k odkladu najdete např. v tomto článku:

https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/kdy-ma-mit-budouci-prvnacek-skutecne-odklad-209.html 

 

Co má umět prvňáček? Doporučení naleznete zde.