Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení roušek, která je platná od 21. 4. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).

 

Informace k posunutí termínu jednotných přijímacích zkoušek naleznete zde

 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021 

Přihlášky

Předvyplněné formuláře obdrží žák od výchovného poradce v termínech:

 • Dne 02. 11. 2020 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou. Doplní je a odevzdá zpět do 12. 11. 2020. Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 30. 11. 2020.
 • Dne 01. 02. 2021 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. Doplní je a odevzdá zpět do 10. 2. 2021. Po potvrzení ředitelem školy budou vráceny zákonným zástupcům v termínu  15. – 17. 2. 2021 spolu se zápisovým lístkem. Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 1. 3. 2021. Žák podává nejvýše 2 přihlášky.

Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je předpokladem pro přijetí. Je možné doložit doklady o výsledcích v odborných soutěžích a olympiádách.

 

Přijímací řízení na SŠ s talentovou zkouškou

 • V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února. Konkrétní termín stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové zkoušky.
 • Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února.
 • Jednotná zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

Úprava podmínek konání přijímacích zkoušek zveřejněná 5. ledna 2021

 • Ve školním roce 2020/2021 může ředitel střední školy stanovit, že se jednotná přijímací zkouška nekoná. Její náhradou může být školní přijímací zkouška. O zrušení jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušky vydává rozhodnutí ředitel střední školy nejpozději 8. března 2021.
 • Konání jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech je umožněno všem uchazečům, kteří podali přihlášku alespoň do jednoho oboru vzdělávání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška bude konat. Pozvánku k přijímacímu řízení obdrží od příslušné střední školy.
 • Úplné znění dokumentu MŠMT k přijímacímu řízení naleznete zde.

 

Jednotná přijímací zkouška na SŠ (pokud se ředitel SŠ rozhodne ji konat)

 • Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v těchto dnech:
  • Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
   1. termín: pondělí 12. dubna 2021
   2. termín: úterý 13. dubna 2021
  • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
   1. termín: středa 14. dubna 2021
   2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
  • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
   1. termín: středa 12. května 2021
   2. termín: čtvrtek 13. května 2021
 • Pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.
 • Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

 • Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %
 • Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna.

Zápisový lístek

 • Slouží k potvrzení uchazeče stát se žákem SŠ. Vydává jej základní škola zákonnému zástupci žáka oproti podpisu v termínu  – 16. 2. 2021  (spolu s potvrzenými přihláškami).
 • Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. Vzít zpět zápisový lístek se – až na výjimky – neumožňuje. Výjimkami jsou případy, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo nově pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (novela § 60a odst. 7 školského zákona zákonem č. 82/2015 Sb.). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení o přijetí na obor bez talentové zkoušky.

Kompletní informace i s odkazy naleznete zde.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 naleznete zde.