Přijímací zkoušky na střední školy 2020

Vyhláška MŠMT č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/20 ze dne 6. 5. 2020 zde.

Termín konání jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté obory:    8. 6. 2020

Termín konání jednotných přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia:    9. 6. 2020

Jednotná přijímací zkouška na střední školy bude mít jen jeden termín, nikoli dva. Ministerstvo školství připravilo projekt „Přijímačky bez obav“, v rámci kterého si studenti mohou testy nanečisto online procvičit. Čas na složení zkoušky bude prodloužen o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka.

 

Více informací zde.

Informace CERMAT zde.

Přijímačky bez obav

 


Přihlášky

Předvyplněné formuláře obdrží žák od výchovného poradce v termínech:

  • Dne 31. 10. 2019 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou. Doplní je a odevzdá zpět do 11. 11. 2019. Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 30. 11. 2019.
  • Dne 30. 1. 2020 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. Doplní je a odevzdá zpět do 6. 2. 2020. Po potvrzení ředitelkou školy budou vráceny zákonným zástupcům v termínu  11. – 13. 2. 2020 spolu se zápisovým lístkem. Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 1. 3. 2020. Žák podává nejvýše 2 přihlášky.

Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je předpokladem pro přijetí. Je možné doložit doklady o výsledcích v odborných soutěžích a olympiádách.

 

Přijímací řízení

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Zápisový lístek

Slouží k potvrzení uchazeče stát se žákem SŠ. Vydává jej základní škola zákonnému zástupci žáka oproti podpisu a ověření OP v termínu 11. – 13. 2. 2020 (spolu s potvrzenými přihláškami). Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. Vzít zpět zápisový lístek se – až na výjimky – neumožňuje. Výjimkami jsou případy, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo nově pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (novela § 60a odst. 7 školského zákona zákonem č. 82/2015 Sb.). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení o přijetí na obor bez talentové zkoušky. Přitom pro uplatnění uvedených výjimek není rozhodující, ve kterém kole

 

Více informací získáte na webových stránkách:

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz

www.cermat.cz

Přijímací řízení 2019/2020 – prezentace