Přihlášky

Předvyplněné formuláře obdrží žák od výchovného poradce v termínech:

  • Dne 31. 10. 2018 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou. Doplní je a odevzdá zpět do 9. 11. 2018. Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 30. 11. 2018.
  • Dne 31. 1. 2019 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. Doplní je a odevzdá zpět do 8. 2. 2019. Po potvrzení ředitelkou školy budou vráceny zákonným zástupcům v termínu  18. – 19. 2. 2019 spolu se zápisovým lístkem. Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 1. 3. 2019. Žák podává nejvýše 2 přihlášky.

Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je předpokladem pro přijetí. Je možné doložit doklady o výsledcích v odborných soutěžích a olympiádách.

 

Přijímací řízení

Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019.

Termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019.

Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019.

Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2019; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Jednotná přijímací zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2017 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Termíny jednotných zkoušek, které stanovilo MŠMT dne 7. září 2018 takto:

Čtyřleté obory vzdělání:

  1. termín:     pátek 12. 4. 2019
  2. termín:     pondělí 15. 4. 2019

 Obor šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín:     úterý 16. 4. 2019
  2. termín:    středa 17. 4. 2019

Náhradní termín pro všechny obory vzdělání:

  1. termín:     pondělí 13. 5. 2019
  2. termín:    úterý 14. 5. 2019

Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Ti se mohou do 3 pracovních dnů odvolat proti tomuto rozhodnutí.

Zápisový lístek

Slouží k potvrzení uchazeče stát se žákem SŠ. Vydává jej základní škola zákonnému zástupci žáka oproti podpisu a ověření OP v termínu 18. – 19. 2. 2019 (spolu s potvrzenými přihláškami). Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. Vzít zpět zápisový lístek se – až na výjimky – neumožňuje. Výjimkami jsou případy, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo nově pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (novela § 60a odst. 7 školského zákona zákonem č. 82/2015 Sb.). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení o přijetí na obor bez talentové zkoušky. Přitom pro uplatnění uvedených výjimek není rozhodující, ve kterém kole

 

Více informací získáte na webových stránkách:

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz

www.cermat.cz