Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022 

Přihlášky

Předvyplněné formuláře obdrží žák od výchovného poradce v termínech:

 • Dne 02. 11. 2021 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou. Doplní je a odevzdá zpět do 12. 11. 2021. Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 30. 11. 2021.
 • Dne 01. 02. 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. Doplní je a odevzdá zpět do 10. 2. 2022. Po potvrzení ředitelem školy budou vráceny zákonným zástupcům v termínu  14. – 15. 2. 2022 spolu se zápisovým lístkem. Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 1. 3. 2022. Žák podává nejvýše 2 přihlášky.

Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je předpokladem pro přijetí. Je možné doložit doklady o výsledcích v odborných soutěžích a olympiádách.

 

Přijímací řízení na SŠ s talentovou zkouškou

 • V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2022. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022. Konkrétní termín stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové zkoušky.
 • Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2022; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února 2022.
 • Jednotná zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

Přijímací zkouška na SŠ

Termín JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (JPZ) stanovilo MŠMT:

 • Pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  • termín 19. dubna 2022,
  • termín 20. dubna 2022,
 • Pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového:
  • termín 12. dubna 2022,
  • termín 13. dubna 2022;
 • NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:
  • termín 10. května 2022,
  • termín 11. května 2022.
 • Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v pracovních dnech v období:
  • od dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
 • Pro ostatní obory vzdělávání v období:
  • od 22. dubna do 30. dubna
 • Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

 • Obory středního vzdělání s talentovou zkouškou:
  • do 20. ledna 2022 sdělení o výsledku talentové zkoušky;
  • od 5. do 15. února 2022 zveřejnění celkových výsledků přijímacího řízení u všech oborů skupiny 82 Umění a užité umění (střední školy i konzervatoře).
 • Obory středního vzdělání s MZ:
  • do 28. dubna 2022 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám, do 30. dubna, resp. 2. května 2022 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy
 • Obory středního vzdělání s výučním listem:
  • od 22. dubna do 30. dubna 2022

 

Zápisový lístek

 • Slouží k potvrzení uchazeče stát se žákem SŠ.
 • Vydává jej základní škola či krajský úřad zákonnému zástupci žáka oproti podpisu.
 • Pro obory s talentovou zkouškou bude zápisový lístek vydán 15. 11. 2021
 • Pro obory bez talentové zkoušky bude zápisový lístek vydán v termínu  – 15. 2. 2022  (spolu s potvrzenými přihláškami).
 • Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. Vzít zpět zápisový lístek se – až na výjimky – neumožňuje. Výjimkami jsou případy, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo nově pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (novela § 60a odst. 7 školského zákona zákonem č. 82/2015 Sb.). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení o přijetí na obor bez talentové zkoušky.

 

Více informací získáte na webových stránkách:

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz

www.cermat.cz