Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024 

Přihlášky

 • Přihlášky na obory s talentovou zkouškou podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 30. 11. 2023.
 • Přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024. Žák podává nejvýše 3 přihlášky.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání! Je možná také digitální forma!

Přihlášky se podávají tři a je důležité pořadí škol!

Přijímací řízení na SŠ s talentovou zkouškou

 • V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2024. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023. Konkrétní termín stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové zkoušky.

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.(https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html)

 

Přijímací zkouška na SŠ

Termín JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (JPZ) stanovilo MŠMT:

 

Přijímací zkouška na SŠ

Termín JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (JPZ) stanovilo MŠMT:

 • Pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
  • termín 16. dubna 2024,
  • termín 17. dubna 2024,
 • Pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového:
  • termín 12. dubna 2024,
  • termín 15. dubna 2024;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:

  • termín 29. dubna 2024,
  • termín 30. dubna 2024.
 • Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 • Školní část přijímací zkoušky:
  • 15. 3. 2024 – 23. 4. 2024

Zveřejnění výsledků

 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Digitalizace přijímacího řízení

 • Evidence všech přihlášek (maturitní i nematuritní obory) v jednotném systému.
 • Možnost podat v 1. i ve 2. kole tři přihlášky.
 • Změna termínu podávání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky do 20. 2. 2024.
 • Podání přihlášky nejdříve od 1. 2. 2024.
 • Možnost podat přihlášku plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím Identity občana. Je umožněno podat přihlášku i v listinné podobě.
 • Prioritní seřazení škol na přihlášce udává, na kterou školu chce uchazeč primárně nastoupit.

Prioritizace škol na přihlášce

 • Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí “nad čarou” ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.
  • Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete “nad čarou” ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.
  • Když si po podání přihlášky rozmyslím pořadí mých škol (oborů vzdělání), mohu pořadí změnit? Zvolený obor a pořadí je možné měnit jendo 20. února 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové.

Odvolání

 • V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč “pod čarou” a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí “nad čáru”. Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

Vzdání se přijetí v 1. kole

 • Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Byl jsem přijat na mou první školu/obor vzdělání v pořadí, ale rozmyslel jsem si to a chtěl bych radši na druhou. Můžu to nějak udělat?

Nemůžete. Pokud jste na jednu školu do příslušného oboru přijat, jediná možnost je vzdát se přijetí, pak podat přihlášku ve 2. nebo dalším kole. Nemáte ale jistotu, že na Vaší „druhé“ škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ní budete přijat.

Zápisový lístek

 • Zrušený

 

Více informací získáte na webových stránkách: