Naše škola realizuje projekt „Ze školy do světa“ v rámci výzvy MŠMT č. 56. Výzva byla vyhlášena v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014). Dalším z důvodů vyhlášení výzvy byla změna v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) od 1. 9. 2013, kdy byla do kurikula 2. stupně základní školy zavedena povinná výuka druhého cizího jazyka.

Rozpočet našeho projektu, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR je 637 700 Kč.

Realizaci projektu jsme zahájili 1. 7. 2015 a bude ukončen 31. 12. 2015.

Zapojili jsme se do těchto klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Zahraniční jazykový kurz absolvovaly 3 učitelky na přelomu července a srpna. Jednalo se o krátkodobý intenzivní kurz v Anglii, Leeds.

Celkem 20 žáků navštívilo v termínu 25. – 30. 10. 2015  jazykově-vzdělávací pobyt v Anglie, Brighton. Žáci byli vybráni na základě výsledků jazykového testu.

V prvním pololetí vytvořili učitelé tematické plány pro Čtenářské dílny, které budou podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. V rámci této aktivity jsme zakoupili více než 300 nových knih do školní knihovny.