Absolventské práce žáků 9. ročníku 

Základní cíle

Žák

 • pracuje samostatně, systematicky a dlouhodobě
 • předkládá konkrétní argumenty, pojmenuje hlavní myšlenky a stručně je shrne
 • vyhledává informace, využívá různé zdroje informací a třídí je, uvádí do souvislostí poznatky z různých vzdělávacích oblastí
 • postupuje systematicky, srozumitelně zdůvodňuje a obhajuje svá řešení, změní své závěry má základě nových informací
 • vyjadřuje se tak, aby mu ostatní rozuměli, své sdělení přednese uceleně a srozumitelně, mluví výrazně
 • své sdělení vyjádří i písemně uceleně, se souvislou stavbou vět, odstavců a celého textu
 • pracuje v textovém editoru a prezentačním programu v PC
 • prezentuje výsledky své práce.
Požadavky na písemné zpracování
 • Titulní strana (1 strana) – vytvořená dle vzoru
 • Anotace a čestné prohlášení (1 strana)
 • Obsah (1 strana)
 • Úvod (1 strana)
 • Vlastní kapitoly (min. 4 strany, max. 8 stran)
 • Závěr, vlastní zhodnocení práce, např. podařilo/nepodařilo se mi splnit vytyčené cíle, proč se mi nepodařilo splnit vytyčené cíle, co mi práce přinesla, jaké problémy jsem musel/a řešit apod. (1 strana)
 • Seznam použité literatury a zdrojů (1 strana)
 • Přílohy

Požadavky na grafické zpracování

 • žák je povinen vypracovat absolventskou práci v souladu s formálními požadavky na absolventskou práci
 • práce bude zpracována v textovém editoru na PC
 • rozsah práce je minimálně 4 strany, maximálně 8 stran textu formátu A4 – jednostranný tisk
 • do rozsahu práce se nezahrnují přílohy, obsah práce, seznam použité literatury a dalších zdrojů
 • písmo stylem Calibri, velikost písma 12, řádkování násobky 1,15
 • nadpisy tučným písmem velikosti 18
 • zarovnání textu do bloku
 • způsob číslování jednotlivých kapitol není zadán
 • obrázky nebudou vkládány do textu, v textu budou uvedeny pouze odkazy na obrázky uvedené v příloze práce
 • poznámky pod čarou (pouze přímá citace a doplňující informace)
 • výtah musí být zpracován minimálně z pěti informačních zdrojů
 • každý zdroj informací musí být co nejpřesněji citován (přesný odkaz na příslušnou stránku, http://www.citace.com )

Šablona absolventské práce 

Témata 2020

 

Prezentace absolventské práce

 • stanovený maximální čas jedné prezentace je 10 minut
 • prezentace nejlepších prací bude probíhat odpoledne po skončení vyučování ve větší učebně s dostatečným počtem míst a potřebnou didaktickou technikou za přítomnosti nejen učitelů, ale i rodičů a dalších zájemců.

Časový harmonogram

 • Výběr témat do 27. 9.2019
 • Odevzdání práce včetně prezentace (písemně i elektronicky) do 6. 5. 2020
 • Ústní obhajoba (prezentace) 7. 5. 2020
 • Odevzdání hodnocení AP – vedoucí práce do 11. 5. 2020
 • Prezentace nejlepších prací 21. 5. 2020

Kritéria pro hodnocení

 • Věcná správnost (získané informace nelze opsat, je nutné je dále zpracovat a přeformulovat, jinak se jedná o porušení autorského zákona)
 • Obsah vlastních myšlenek (anotace apod.)
 • Nápaditost a originalita zpracování
 • Využití více informačních zdrojů (encyklopedie, internet, knihy, časopisy, školní knihovna atd.)
 • Grafická úprava (dodržení zadání, zarovnání textu, obrázky uloženy v příloze)
 • Přesnost citací (z knihy, encyklopedie, časopisu, internetu, obrázků – bude vysvětleno v hodinách Čj)
 • Gramatická a stylistická úroveň (četnost gramatických chyb)
 • Konzultace s vedoucím práce (zájem, snaha, dodržování termínů)
 • Prezentace (dodržení časového limitu, stručnost, vyjadřování se, hlasitost)
 • Dodržení časového harmonogramu a kompletnost práce (termíny)

Závěr

Práce bude ve stanoveném termínu odevzdána v písemné podobě vedoucímu práce a v elektronické podobě zaslána na e-mail školy www.zsmikulcice@seznam.cz. Písemná a elektronická verze se nesmí lišit.